Zmiana rozporządzenia w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne.

Dz.U.2020.1181
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1295) w § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 3, składa się do Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w postaci papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), poczty elektronicznej, faksu, sieci lub systemów teleinformatycznych, polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w państwie, którego okręt wojenny zamierza dokonać wejścia, lub za pośrednictwem placówki dyplomatycznej danego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie:

1) co najmniej 72 godziny przed datą zamierzonego wejścia okrętu wojennego należącego do państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) co najmniej pięć dni przed datą zamierzonego wejścia okrętu wojennego nienależącego do państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. 1, udziela się w postaci papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, sieci lub systemów teleinformatycznych, polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, w którym wniosek został złożony, lub za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych do placówki dyplomatycznej danego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż:

1) 24 godziny przed datą zamierzonego wejścia okrętu wojennego należącego do państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) dwa dni przed datą zamierzonego wejścia okrętu wojennego nienależącego do państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1181

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne.
Data aktu: 26/06/2020
Data ogłoszenia: 02/07/2020
Data wejścia w życie: 17/07/2020