RFN-Polska. Zmiana Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

Dz.U.2020.1178
POROZUMIENIE
z dnia 13 marca 2020 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczące zmiany Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r.
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Federalnej Niemiec

Sygnatura akt (proszę podać przy odpowiedzi) 405.452.00/2 POL

Ambasada

Rzeczypospolitej Polskiej

Lassenstraße 19-21

14193 Berlin

Nota werbalna

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt w nawiązaniu do artykułu 22 Umowy z dnia 26 lutego 2008 roku między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec i w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Umową", oraz zgodnie z zaleceniem Wspólnej Grupy Roboczej z dnia 27 czerwca 2017 roku określonej w artykule 19 Umowy, zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w następującym brzmieniu:

1. Punkt 1 załącznika A otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1. Umawiająca się Strona niemiecka ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

a) most graniczny przez Odrę między Frankfurtem nad Odrą i Kunowicami na 580,640 km prądu rzeki,

b) most graniczny między Kietz i Kostrzynem na 615,102 km prądu rzeki."

2. Punkt 2 załącznika A otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Umawiająca się Strona polska ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

most graniczny przez Nysę Łużycką między Horką i Węglińcem na 130,470 km prądu rzeki."

2. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec zawarte w punktach 1 i 2, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

 Berlin, dnia 23 lipca 2019 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Nr DPT.2706.34.2014

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty werbalnej Strony niemieckiej z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie propozycji zawarcia w drodze wymiany not Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącego zmiany Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 roku, a otrzymana nota posiada następującą treść:

«Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt w nawiązaniu do artykułu 22 Umowy z dnia 26 lutego 2008 roku między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec i w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Umową", oraz zgodnie z zaleceniem Wspólnej Grupy Roboczej z dnia 27 czerwca 2017 roku określonej w artykule 19 Umowy, zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w następującym brzmieniu:

1. Punkt 1 Załącznika A otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1. Umawiająca się Strona niemiecka ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

a) most graniczny przez Odrę między Frankfurtem nad Odrą i Kuno wicami na 580,640 km prądu rzeki,

b) most graniczny przez Odrę między Kietz i Kostrzynem na 615,102 km prądu rzeki."

2. Punkt 2 Załącznika A otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Umawiająca się Strona polska ma obowiązek budowy następujących granicznych obiektów mostowych:

most graniczny przez Nysę Łużycką między Horką i Węglińcem na 130,470 km prądu rzeki."

Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec zawarte w punktach 1 i 2, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.»

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec zawarte w punktach 1 i 2, oraz aby przytoczona wyżej nota i niniejsza nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 13 marca 2020 roku.

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1178

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: RFN-Polska. Zmiana Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r.
Data aktu: 13/03/2020
Data ogłoszenia: 02/07/2020
Data wejścia w życie: 18/03/2020