Dokonanie przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.1176
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa w kwocie 2 527 556 zł z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do części 55 - Aktywa państwowe.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 1 948 875 zł, do części 55 - Aktywa państwowe.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2 527 556
750 Administracja publiczna 2 527 556
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 527 556
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 859
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 140 670
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 842
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 864 033
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 210
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 47 063
4410 Podróże służbowe krajowe 7 472
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 556
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 12 651
55 Aktywa państwowe 2 527 556
750 Administracja publiczna 2 527 556
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 527 556
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 859
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 140 670
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 842
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 864 033
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 210
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 47 063
4410 Podróże służbowe krajowe 7 472
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 556
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 12 651
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ

Część Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1 948 875
750 Administracja publiczna 1 948 875
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 948 875
Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 842
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 864 033
55 Aktywa państwowe 1 948 875
750 Administracja publiczna 1 948 875
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 948 875
Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 842
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 864 033

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1176

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokonanie przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.
Data aktu: 29/06/2020
Data ogłoszenia: 02/07/2020
Data wejścia w życie: 29/02/2020, 03/07/2020