Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2020.1172
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 935) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "funkcjonariuszem", pełni służbę w rozkładzie czasu służby:

1) zmianowym lub równorzędnym - na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły;

2) podstawowym - na pozostałych stanowiskach służbowych,

- uwzględniającym 40-godzinny tydzień służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wymiar czasu służby funkcjonariusza, który odbywa szkolenie zawodowe, jest określony przez program lub harmonogram szkolenia.

1b) Wymiar czasu służby funkcjonariusza, który odbywa podróż służbową, jest równoważny z wymiarem czasu poświęconego na wykonywanie obowiązków z uwzględnieniem co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku.";

2) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb służby oraz w przypadku gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowiskach, na których jest wymagane utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły, czas na wypoczynek, o którym mowa w ust. 4, udzielony funkcjonariuszowi, może obejmować mniej niż 72 godziny przez okres nie dłuższy niż miesiąc, jednak nie może być krótszy niż 24 godziny.";

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Funkcjonariuszowi bezpośrednio po zakończeniu podróży służbowej przysługuje czas wolny od służby w wymiarze co najmniej 11 godzin, jeżeli:

1) odbywał podróż służbową co najmniej 2 godziny pomiędzy godziną 22.00 a 06.00 i nie korzystał z wagonu z miejscami do leżenia lub spania albo

2) czas przejazdu wynosił nie mniej niż 8 godzin.

2. W przypadku określonym w ust. 1, w którym czas na nieprzerwany wypoczynek funkcjonariusza nie obejmuje 11 godzin, godzina rozpoczęcia służby przez funkcjonariusza ulega odpowiedniemu przesunięciu do godziny zakończenia przysługującego mu czasu na nieprzerwany wypoczynek. Okres między planowaną a faktyczną godziną rozpoczęcia służby wlicza się do czasu służby.

3. Jeżeli wymagają tego ważne potrzeby służbowe, kierownik komórki organizacyjnej może polecić podległemu funkcjonariuszowi niezwłoczne stawienie się do pełnienia służby po podróży służbowej. O wydanym poleceniu kierownik komórki organizacyjnej zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej ABW.

4. Pełnienie służby w przypadku określonym w ust. 3 jest równoznaczne z przedłużeniem czasu służby, o którym mowa w § 7 ust. 1. W takim przypadku przepis § 8 stosuje się odpowiednio.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020