Przedterminowe wybory burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim.

Dz.U.16.547
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim
Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 19 czerwca 2016 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa
2 do dnia 4 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3 do dnia 5 maja 2016 r. - zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej
4 do dnia 9 maja 2016 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5 do dnia 20 maja 2016 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza
6 do dnia 25 maja 2016 r. - zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7 do dnia 30 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisu wyborców,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

8 od dnia 4 czerwca 2016 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
9 do dnia 10 czerwca 2016 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
10 do dnia 14 czerwca 2016 r. - składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
11 w dniu 17 czerwca 2016 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
12 w dniu 18 czerwca 2016 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
13 w dniu 19 czerwca 2016 r.

godz. 700-2100

- przeprowadzenie głosowania

Zmiany w prawie

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia nie pomija samorządów

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w pomocy społecznej, możliwość wydawania poleceń przez wojewodę, doprecyzowanie terminów opłat za użytkowanie wieczyste, zwolnienia od podatków od nieruchomości również dla organizacji pozarządowych – to niektóre propozycje nowego projektu. Nie będzie też wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia niektórych terminów

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Tymczasowy profil zaufany i wideoweryfikacja mają ułatwić załatwianie spraw w urzędach

Specustawa koronawirusowa pozwala na wideoweryfikację tożsamości, co ma ułatwić zdalne załatwianie spraw w urzędach. Ma to umożliwić stosowanie tymczasowego profilu zaufanego, który wprawdzie nie eliminuje wszystkich ryzyk związanych z podszywaniem się pod inne osoby, ale zdaniem ekspertów to może być lepsza metoda niż porównanie zdjęcia z osobą stojącą w urzędzie.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Rząd w "tarczy antykryzysowej" zastawił pułapkę na podatników

Ministerstwo Finansów chwali się, że roczny PIT można w tym roku rozliczać aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia. Dzięki tzw. specustawie, późniejsze rozliczenie podatku nie będzie wykroczeniem skarbowym. Jednak więcej czasu jest tylko na samo złożenie deklaracji. Jeśli ktoś będzie miał niedopłatę, podatek musi wpłacić do końca kwietnia – inaczej zapłaci karne odsetki.

Krzysztof Koślicki 07.04.2020
Samorządy działają w czasie pandemii, rządowe propozycje wpływają na ich pracę i zadania

Zmiany terminów administracyjnych, prawo umorzeń lub odroczeń podatków czy sesje rad online to efekty specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji. Projektowana druga nowelizacja ma wprowadzić kolejne zmiany. Wolters Kluwer zaprasza na szkolenie online, które przybliży problematykę działalności samorządów w świetle ustawy i jej nowelizacji.

Katarzyna Kubicka-Żach 06.04.2020
Przywóz sprzętu ochronnego i medycznego bez VAT i akcyzy

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski. Obejmie ono towary sprowadzane do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Zwolnienie obowiązuje od 30 stycznia do 31 lipca 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 03.04.2020
Będą pieniądze wspierające działalność kulturalną w sieci w czasie epidemii

Finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą internetu w czasie epidemii, przewiduje rozporządzenie podpisane przez ministra kultury. Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.04.2020