Przedterminowe wybory burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim.

Dz.U.16.547
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim
Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 19 czerwca 2016 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa
2 do dnia 4 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3 do dnia 5 maja 2016 r. - zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej
4 do dnia 9 maja 2016 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5 do dnia 20 maja 2016 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza
6 do dnia 25 maja 2016 r. - zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7 do dnia 30 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisu wyborców,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

8 od dnia 4 czerwca 2016 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
9 do dnia 10 czerwca 2016 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
10 do dnia 14 czerwca 2016 r. - składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
11 w dniu 17 czerwca 2016 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
12 w dniu 18 czerwca 2016 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
13 w dniu 19 czerwca 2016 r.

godz. 700-2100

- przeprowadzenie głosowania

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021