Zm.: rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.

Dz.U.32.14.85
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 2 grudnia 1931 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 630) w brzmieniu nadanem jej ustawą z dnia 5 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 17 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 6, poz. 32) ulega następującym zmianom:
1) § 5 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"W razie zawarcia międzynarodowego porozumienia cukrowniczego w celu uregulowania eksportu cukru i udziału w tem porozumieniu, za zgodą Ministrów: Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu, polskiego przemysłu cukrowniczego, wyznacza się corocznie na czas od 1 października danego roku do 30 września następnego roku kontyngent eksportowy w wysokości nie wyższej od przypadającej polskiemu przemysłowi cukrowniczemu według porozumienia międzynarodowego.

Kontyngent eksportowy rozdziela się pomiędzy czynne cukrownie, należące do takiego międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, proporcjonalnie do ich produkcji i to: przed rozpoczęciem okresu, na który kontyngent przypada - prowizorycznie, a po ukończeniu przez cukrownie produkcji cukru w danej kampanji - ostatecznie.

Na pokrycie kontyngentu eksportowego może służyć cukier zarówno biały, jak surowy I i II rzutu."

2) Skreśla się w końcowem zdaniu § 16 rozporządzenia słowa: "wyznaczonego jej prowizorycznego pozakontyngentu," a na ich miejsce wstawia się słowa: "przypadającego jej ze spodziewanej produkcji cukru pozakontyngentowego" oraz dodaje się następujący nowy ustęp:

"W razie wyznaczenia kontyngentu eksportowego wolno cukrowni wywieźć zagranicę w okresie przewidzianym w niniejszym paragrafie na poczet tego kontyngentu 80% cukru wyprodukowanego ponad kontyngenty zasadniczy i zapasowy, lecz nie powyżej 80% przypadającego jej kontyngentu eksportowego. Minister Skarbu może w poszczególnych wypadkach podwyższyć te normy."

3) § 17 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Cukier, nie objęty kontyngentem zasadniczym ani. zapasowym, może być wypuszczony z cukrowni na rynek wewnętrzny do spożycia jedynie za opłatą podatku spożywczego w wysokości 125 zł od 100 kg i to dopiero po wyczerpaniu przypadającego w danym okresie ogólnego kontyngentu zasadniczego wszystkich cukrowni."

4) § 20 rozporządzenia skreśla się.
5) § 21 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Cukrowniom służy prawo wzajemnego odstępowania kontyngentu zasadniczego, zapasowego oraz eksportowego w całości lub w części w czasie od 1 października danego roku do 31 sierpnia następnego roku."

6) W § 22 ustęp 2 rozporządzenia dodaje się po wyrazach: "czy też zapasowy" wyrazy: "lub eksportowy."
7) § 23 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Kontyngent zasadniczy i zapasowy mogą nabywać jedynie cukrownie względnie rafinerje, wyrabiające cukier biały, i to tylko w granicach posiadanych zapasów cukru, nieobjętego kontyngentem zasadniczym i zapasowym."

8) Ustanowiony w § 25 rozporządzenia wzór księgi kontyngentów cukru Nr. 3 zastępuje się wzorem załączonym do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 
Wzór do § 1 p. 8

KSIĘGA KONTYNGENTÓW CUKRU

grafika

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1932.14.85

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.
Data aktu: 02/12/1931
Data ogłoszenia: 26/02/1932
Data wejścia w życie: 26/02/1932