- W związku z niepokojącymi sygnałami napływającymi ze środowiska studentów i doktorantów, zwracamy uwagę na potrzebę: załatwiania spraw administracyjnych dotyczących studentów i doktorantów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tak, aby nie musieli osobiście przychodzić do uczelni - poinformowało MNiSW.

 

Żele i maseczki dla uczelni zwolnione z trybu zamówień publicznych>>

 

Sprawę da się załatwić, byle nie osobiście

Rozporządzenie nie zamyka uczelni - załatwiane są sprawy związane z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Również realizacji zadań związanych z systematycznym aktualizowaniem danych w systemie POL-on, które są niezbędne do podziału subwencji oraz przeprowadzenia w 2021 r. ewaluacji jakości działalności naukowej. Tam gdzie to możliwe, praca powinna być świadczona w sposób zdalny.

 

Resort nauki podkreśla również, że uczelnia ma załatwiać sprawy dotyczące studentów i doktorantów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tak, aby nie musieli osobiście przychodzić do uczelni. Musi także informować doktorantów o wydawanych przez uczelnie, a także instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze komunikatów, informacji, zaleceń i aktów.

 

Uczelnie prowadzące szkoły doktorskie, mogą  przyjąć zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz regulamin szkoły doktorskiej w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Takie działanie  jest możliwe niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

 

 

Zawieszenie części opłat za akademiki

Resort rekomenduje wstrzymanie pobierania opłat w przypadku doktorantów, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie korzystają z akademików i hoteli. MNiSW podkreśla również, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym doktorantom którzy nie mogą, z różnych względów, opuścić akademika, domu asystenta, itp. Dotyczy to m.in. cudzoziemców oraz doktorantów, dla ww. zakwaterowanie stanowi jedyną możliwość zamieszkania w związku z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.