Nowy wykaz resort edukacji udostępnił we wtorek - określa go komunikat z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ma on realizować dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie zawiera informacji o tym, od kiedy obowiązuje.

 

Wykaz czasopism naukowych bez możliwości większych zmian>>

Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych>>

 

Ewaluacja trwa już ponad 1,5 roku

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, sztandarowy projekt ministra Jarosława Gowina, miał m.in. stworzyć lepszy i bardziej obiektywny sposób oceny osiągnięć naukowców oraz uczelni - od wyników ewaluacji działalności naukowej zależy nie tylko prestiż uczelni, ale także jej finansowanie i autonomia. Stąd taki nacisk na punkty - przede wszystkim te za publikacje. Już w poprzednim okresie ewaluacji, ta koncepcja uległa mocnym modyfikacjom, a wręcz wypaczeniu, bo ministerstwo kilkukrotnie zmieniało wykazy czasopism, naruszając tryb określony w rozporządzeniu.

Czytaj w LEX: Duraj Tomasz, Podporządkowanie (nie)autonomiczne nauczycieli akademickich >

 

Nowy, udostępniony w lipcu, wykaz dotyczy trwającego okresu ewaluacji, czyli tego, który obejmuje lata 2022-2025. Część naukowców zastanawia się jednak, czy obowiązuje z mocą wsteczną, czy też dotyczy artykułów opublikowanych od tego momentu.

Czytaj w LEX: Czerniak-Swędzioł Justyna, Kumor-Jezierska Ewelina, Kariery akademickie kobiet, czyli o współczesnych wyzwaniach w szkolnictwie wyższym >

 

Data wsteczna

Według dr. hab. Grzegorza Krawca z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mogą być w tej kwestii wątpliwości, bo ani z przepisów, ani z komunikatu ta kwestia nie wynika jednoznacznie. Z drugiej strony praktyka resortu edukacji i nauki w tej materii jest raczej jednolita, wszystkie poprzednie wykazy, nawet te wydane pod koniec poprzedniego okresu ewaluacji, działały z mocą wsteczną.

Taką interpretację przepisów, w kwestii lipcowej listy, przyjmują także:  dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, przewodniczący Zespołu do spraw Punktacji Czasopism Naukowych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego. 

Czytaj w LEX: Gurdek Magdalena, Liczba osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, konieczna do wykazania we wniosku habilitacyjnym >

 

Więcej punktów dla polskich czasopism

To korzystna informacja dla naukowców, którzy swoje artykuły opublikowali w polskich czasopismach w 2022 lub na początku 2023 r., ponieważ ich punktacja po zmianach na ogół jest wyższa. Skorzystali m.in. ci, którzy publikowali w "Przeglądzie Sejmowym" i "Białostockich Studiach Prawniczych" (wzrost ze 140 do 200 pkt). Więcej punktów mają również:

 1. "Przegląd Sądowy" - 100
 2. "Finanse Komunalne" - 70
 3. "Orzecznictwo Sądów Polskich" - 70
 4. "Państwo i Prawo" - 100
 5. "Glosa - Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach" - 100
 6. "Przegląd Prawa Handlowego" - 100
 7. "Polski Proces Cywilny" - 100
 8. "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" - 70
 9. "Przegląd Prawa Publicznego" - 100
 10. "Przegląd Podatkowy" - 70
 11. "Samorząd Terytorialny" - 70
 12. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" - 100
 13. "Europejski Przegląd Sądowy" - 70

Czytaj w LEX: Wierczyński Grzegorz, Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych >

 

Nadal sporo wątpliwości

Choć zmiana - przynajmniej jeżeli chodzi o nauki prawne - jest raczej in plus dla autorów i wydawców, to kolejna lista, która mogła zostać stworzona z naruszeniem przepisów. Według rozporządzenia regulującego tworzenie wykazu czasopism, na pierwszym etapie dokonuje się oceny bibliometrycznej i ustala wstępną punktację na podstawie wskaźników cytowań w bazach danych Scopus i Web of Science. Czasopisma nieindeksowane w tych bazach mogą znaleźć się w wykazie z najniższą możliwą punktacją (20 pkt). Drugi etap procesu to etap ekspercki - specjalne zespoły ekspertów są powoływane dla każdej z dyscyplin i mają możliwość korygowania punktacji czasopisma. Mogą podnieść albo obniżyć punktację o dwa poziomy w stosunku do wyników uzyskanych w pierwszym etapie. Tu o powołaniu ekspertów nic nie wiadomo.

Czytaj w LEX: Winczorek Jan, Wykaz czasopism punktowanych MNiSW w dyscyplinie nauki prawne a bibliometria. Wyniki badania empirycznego >