Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i  egzekucji, w trakcie egzaminu zdający opracowują dwa zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane są przez zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), egzamin komorniczy nie będzie już obejmował części ustnej.
 
Egzamin rozpoczął się o godz. 10.00 i trwa po 6 godzin każdego dnia. Zdający każdego dnia opracowują jedno zadanie pisemne przygotowane na dany dzień egzaminu komorniczego. Do egzaminu przystąpiło około 630 zdających.
 
Egzamin przeprowadzany jest przez 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób – 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli samorządu zawodowego komorników i jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny.
 
Ogłoszenia wyników tegorocznego egzaminu komorniczego należy spodziewać się w maju br.