O przyjęcie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej mogą ubiegać się osoby, które:
   - do ostatniego dnia postępowania rekrutacyjnego nie ukończyły 32 lat,
  - posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym,
  - spełniają wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).
 

Słuchacze otrzymują stypendium i gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz ofertę zakwaterowania w hotelu Szkoły. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie. Absolwenci Szkoły zostają zatrudnieni w administracji publicznej na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w Internetowym Systemie Zgłoszeń Rekrutacja KSAP elektronicznego formularza zgłoszenia, a następnie przesłanie lub złożenie w zaklejonej kopercie w siedzibie KSAP wraz z pozostałymi dokumentami podpisanego przez osobę składającą zgłoszenie wydruku z dopiskiem "Rekrutacja do KSAP".

Procedura zgłoszenia >>

Źródło: www.ksap.gov.pl