TK: wynagrodzenia sędziowskie

13 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział V Pracy, Sądu Rejonowego w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wynagrodzeń sędziowskich.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z:

1. art. 173 i art. 10 ust. 1 konstytucji w związku z art. 178 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji w takim zakresie, w jakim regulacja ta narusza regulacje zawarte w art. 91 § lc ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w sposób niezależny od arbitralnych i oderwanych od aktualnej sytuacji gospodarczej państwa decyzji politycznych oraz zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania sędziów, naruszając zasadę trójpodziału władzy (art. 173 konstytucji) i gwarancje niezawisłości sędziów wyrażające się m.in. w obowiązku państwa zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2 konstytucji), a ponadto powoduje nierówne traktowanie sędziów w porównaniu z innymi osobami zatrudnionymi w sferze budżetowej, skutkując ich dyskryminacją w życiu gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji),

2. art. 2 konstytucji w związku z art. 178 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych oraz zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa oraz nie działania prawa wstecz,

3. art. 2 konstytucji w związku z art. 219 ust. 1 i 2, art. 173 konstytucji przez to, że nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki do uchwalenia kwestionowanego przepisu, jak również dokonano wyboru nieprawidłowej formy aktu prawnego uznając, że ustawa z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stanowi materię niepodlegającą wymogom szczególnym, jako ustawa związana z budżetem państwa i jako taka może naruszać odrębność władzy sądowniczej,

4. art. 2 konstytucji w związku z art. 88 ust. 1 i 2 konstytucji oraz art. 7 konstytucji z powodu nie ustanowienia odpowiedniej vacatio legis oraz procedowania ustawy z naruszeniem trybu ustawodawczego,

5. art. 10 ust. 2, art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 4 konstytucji ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie kwestionowanego przepisu do Krajowej Rady Sądownictwa,

6. art. 10 ust. 2 i art. 183 ust. 2 konstytucji ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Sądu Najwyższego,

7. art. 110 ust. 3 i art. 112 konstytucji ponieważ przedmiotowa ustawa nie została przedstawiona sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,

8. art. 123 ust. 1 i 2 konstytucji poprzez uchwalenie kwestionowanej ustawy w trybie pilnym bez nadania statusu pilności ustawie oraz bez merytorycznych podstaw ku temu aby taki tryb stosować do przepisów o charakterze ustrojowym, jakimi są przepisy o wynagrodzeniach sędziów.

Wątpliwości sądów pytających powstały w toku rozpoznawania spraw z powództw sędziów wytoczonych przeciwko sądom, w których sprawowali swoje urzędy, o zapłatę wyrównania wynagrodzeń. W uzasadnieniu pozwów podniesiono, iż regulacja prawna wprowadzona art. 22 ustawy okołobudżetowej - w zakresie, w jakim prowadzi do ustalenia wynagrodzenia sędziego z pominięciem przepisu art. 91 § lc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - jest niezgodna z konstytucją i nie może stanowić podstawy do ustalania wynagrodzeń powodów w 2012 r.

Sądy pytające, podzielając stanowiska powodów zarzucają kwestionowanej regulacji sprzeczność z konstytucyjnymi zasadami m.in. takimi jak trójpodział władzy i niezależność sądownictwa od innych segmentów władzy państwowej, ochrona praw nabytych oraz zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także równości i sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK TK Teresa Liszcz.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska RPE WKP

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2013 r.