Według projektu wymierzenie kary wydalenia z zawodu pociąga za sobą utratę możliwości ponownego powołania ukaranego na stanowisko komornika.
"Tego rodzaju konsekwencja wydalenia ze służby komorniczej może trwać najwyżej do czasu zatarcia ukarania karą dyscyplinarną. Z tą chwilą ukaranie uważa się za niebyłe i wykreśla się wzmiankę o nim oraz usuwa dokumenty dotyczące ukarania" - zwracają uwagę prawnicy w opinii - "Z tych samych powodów niewłaściwa jest również propozycja brzmienia art. 157 ust. 4, przewidująca przechowywanie akt postępowania dyscyplinarnego przez okres 20 lat w przypadku orzeczenia kary wydalenia ze służby komorniczej lub skreślenia z listy aplikantów komorniczych albo skreślenia z wykazu asesorów komorniczych" - dodają w opinii.