Jak zauważa RPO, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie. W ustawie został określony katalog uprawnionych cudzoziemców mogących odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Do kategorii osób uprawnionych nie zostali zaliczeni cudzoziemcy będący obywatelami państwa trzeciego, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej ani stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy jako osoby pozostające w uznawanym przez polskie prawo związku małżeńskim z obywatelem polskim.
- W konsekwencji małżonkowie obywateli polskich będący cudzoziemcami są nierówno traktowani w porównaniu do małżonków osób nie będących obywatelami polskimi, przy czym ta druga grupa może korzystać z szerszych uprawnień w zakresie podejmowania i odbywania kształcenia. Takie traktowanie dotyczy także pośrednio obywateli polskich tworzących rodzinę, bowiem istniejące ograniczenia wpływają negatywnie na sytuację ich małżonków na rynku pracy. – pisze rzecznik praw obywatelskich  do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. I szefową resortu prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

ID produktu: 40285057 Rok wydania: 2015
Autor: Hubert Izdebski,Jan Michał Zieliński
Tytuł: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] >>>