Poziom wykształcenia Polaków stale rośnie - wynika ze wstępnych danych tegorocznego spisu powszechnego przygotowanego przez GUS. Najdynamiczniejszy wzrost zanotowano wśród osób z wykształceniem wyższym - ich udział urósł z 9,9 proc. w 2002 r. do 17,5 proc.

Wstępne wyniki spisu ludności wykazały, że w Polsce na dzień 31 marca 2011 r. mieszkało prawie 38,3 mln osób - wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej GUS. Mężczyźni stanowili 47,9 proc. ogółu ludności, wobec 48,4 proc. w 2002 r. Tym samym zwiększył się współczynnik feminizacji, aktualnie na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet.

Liczba ludności faktycznie zamieszkałej w miastach stanowiła ok. 59,4 proc. ogółu, a ludność wiejska ok. 40,6 proc. Tymczasem w 2002 r. udział ten wynosił odpowiednio 61,2 proc. i 38,2 proc. GUS wskazał, że zmiany są spowodowane w dużej mierze migracjami z dużych ośrodków miejskich na obrzeża miast, należące już do terenów administracyjnie wyodrębnianych jako obszary wiejskie.

GUS poinformował także, że w 2011 r. największa liczba ludności zamieszkiwała, podobnie jak w 2002 r., województwa: mazowieckie - 5369 tys. mieszkańców (14 proc. ogółu), śląskie - 4596 tys. (12 proc.), wielkopolskie - 3415 tys. (8,9 proc.), małopolskie - 3377 tys. (8,8 proc.). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie - 984 tys. osób (2,6 proc.), lubuskie - 1004 tys. (2,6 proc.) i podlaskie - 1204 osób (3,1 proc.).

GUS wskazał, że pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w latach, które upłynęły od ostatniego spisu powszechnego jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności. W okresie międzyspisowym odsetek osób o wykształceniu ponadpodstawowym wzrósł z 66,9 proc. w 2002 r., do 78,7 proc. w 2011 r.

Najbardziej dynamiczny wzrost zanotowano w odniesieniu do osób o wykształceniu wyższym, których udział zwiększył się z 9,9 proc. w 2002 r., do ponad 17,5 proc. w 2011 r., ogółu ludności w wieku 13 lat i więcej.

Na podobnym poziomie jak w 2002 r. kształtuje się odsetek ludności o wykształceniu średnim - ok. 33 proc. Natomiast znacząco obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym oraz podstawowym nieukończonym - do poziomu ok. 19,8 proc.

Wyniki ostateczne spisu zostaną upowszechnione w zakresie podstawowym w marcu 2012 r.

Źródło: PAP Nauka w Polsce
]]>