Wykonywanie przez nauczycieli wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązku kształcenia i wychowywania studentów powinno być regularnie monitorowane. Nowelizacja ustawy z 18 marca 2011 roku do zakresu oceny okresowej włączyła sprawy przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Przykrymi konsekwencjami nowego przepisu mogą być na przykład niższe oceny dla dydaktyków wykorzystujących w swoich publikacjach fragmenty prac studentów.

Tryb i zakres kryteriów branych pod uwagę przy ocenie dydaktyka określa statut uczelni. Dla przykładu, statut Uniwersytetu Warszawskiego określa kryteria oceny nauczycieli nastepująco:

Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowi jego dorobek, mający znaczenie dla Uniwersytetu lub związany bezpośrednio z jego pracą na Uniwersytecie, w tym osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne. W szczególności przy ocenie uwzględnia się:
1) publikacje naukowe, z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały,
2) jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych,
3) autorstwo podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
4) uczestnictwo w konferencjach naukowych, z uwzględnieniem rangi konferencji i charakteru uczestnictwa,
5) udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych,
6) funkcje pełnione na Uniwersytecie oraz w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych,
7) recenzowanie prac naukowych oraz udział w kolegiach redakcyjnych (lub radach programowych) czasopism naukowych,
8) działalność popularyzatorską,
9) nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych,
10) udział w promowaniu nowych, innowacyjnych form dydaktycznych,
11) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

Oceny powyższych kryteriów dokonuje komisja oceniająca w składzie dziesięcioosobowym, wybrana spośród członków Senatu Uniwersytetu.

Co ważne, przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich należy zasięgnąć opinii studentów. To dlatego za pośrednictwem uczelnianych systemów obsługi studentów, studenci są proszeni o regularne wypełnianie ankiet mających za cel ocenę dydaktyków.

Okresowe oceny nauczycieli akademickich mogą nieść za sobą doniosłe konsekwencje. Wnioski wynikające z dokonanej oceny mają bowiem wpływ na wysokość wynagrodzenia, awanse i wyróżnienia przyznawane nauczycielowi akademickiemu oraz na powierzanie mu obowiązków organizacyjnych.

Negatywna ocena może być podstawą do rozwiązania za wypowiedzeniem przez rektora uczelni stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim. Dwukrotna kolejna ocena negatywna nakłada wręcz obowiązek wypowiedzenia nierzetelnemu dydaktykowi stosunku pracy.

Czytaj więcej >>

Marta Osowska