Wiceminister przypomina, że z dniem 25 maja br. weszły w życie przepisy rozporządzenia ograniczającego funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach, a także zawieszające kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć przez uczelnie oraz inne (niż uczelnie) podmioty prowadzące kształcenie doktorantów, na okres od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Harmonogram rekrutacji musi uwzględniać egzaminy>>
 

Zajęcia, co do zasady, prowadzone zdalnie

W myśl § 1 ust. 2 rozporządzenia zasadą jest, że w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

  •         zajęcia prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia,
  •         zajęcia w ramach kształcenia doktorantów prowadzonego przez uczelnie oraz przez inne niż uczelnie podmioty.

 

– analogicznie jak w okresie od 12 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. – będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia, przy czym stosowanie tego sposobu kształcenia jest obligatoryjne, a nie jak dotychczas uzależnione od możliwości infrastrukturalnych.

 

 


 

Kształcenie na miejscu czasem dozwolone 

Jak podaje wiceminister Budzanowska, w związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej w uczelni oraz w innych podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów, w § 1 ust. 3 ustanowiono wyjątki od ww. zasady kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, i tak - w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

  • zajęcia na studiach, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny – niezależnie od roku, na którym odbywa się obecnie kształcenie, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii; rozwiązanie to dotyczy również zajęć na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane zdalnie (np. zajęcia w laboratoriach, kliniczne, ale także w formie praktyk zawodowych studentów),
  • zajęcia w ramach kształcenia doktorantów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii albo w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów.
  • zajęcia dla studentów kształcących się na ostatnim roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii.