Gratulując nowo mianowanym profesorom, prezydent powiedział, że to wielkie osiągniecie i niezwykły moment w życiu naukowca. – Wiem, że przeszliście Państwo długą drogę, żeby ten tytuł zdobyć – powiedział Andrzej Duda.

- Teraz przed Państwem nadal wielka misja składająca się z dwóch elementów: po pierwsze, z pracy naukowej jako takiej, po drugie, z opieki nad młodymi naukowcami – zaznaczył prezydent.

Prezydent zachęcał profesorów do odwagi w pielęgnowaniu wewnętrznego poczucia wolności naukowej. – W nauce jest tak, że każdy pogląd, nawet ten najbardziej kontrowersyjny zasługuje na debatę i dyskusję – podkreślił.

1. Pan Witold KULESZA - profesor nauk prawnych, studia prawnicze na UŁ ukończył w 1973 r. i rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego jako asystent stażysta. W 1982 r. został powołany na stanowisko adiunkta, a w 1992 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Prawa Karnego Materialnego, którym kieruje do chwili obecnej. W latach 1992-1995 był prodziekanem WPiA UŁ. Członek-Kurator Międzynarodowego Kuratorium Badania Powojennego Wymiaru Sprawiedliwości w Wiedniu. Od ukończenia studiów współpracował społecznie z Główną Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. W latach 1998-2006 był Dyrektorem Głównej Komisji Badania – a następnie – Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

2. Pani Anna ŁABNO - profesor nauk prawnych, profesor UŚ oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, wśród zainteresowań naukowych Pani Profesor mieści się polskie i porównawcze prawo konstytucyjne, w szczególności systemy sprawowania władzy z uwzględnieniem mechanizmów przekształceń ustrojowych we współczesnych państwach; tworzenie podstaw demokratycznego ustroju ( w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego) w państwach postautorytarnych, w Portugalii i Hiszpanii oraz w Polsce; a także zagadnienia ochrony praw człowieka.

3. Pani Barbara MIKOŁAJCZYK - profesor nauk prawnych, pracuje na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego. Jest członkiem sieci naukowej Odysseus Academic Network, europejskiego programu COST, a także Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2012–2014 desygnowana na sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W latach 1999–2004 była członkiem Rady do Spraw Uchodźców I kadencji. W latach 1996–2000 była wicedyrektorem Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ, a w latach 2005–2012 prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

4. Pan Łukasz POHL - profesor nauk prawnych, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ukończył w 2000 r. Rozprawę doktorską obronił w 2004 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2008 r. Od 2008 r. kieruje Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2006-2012 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich UAM. Od 2013 jest rzecznikiem dyscyplinarnym przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast od 2014 jest członkiem Konwentu Rzeczników, organu opiniodawczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Pan Jerzy STELMASIAK - profesor nauk prawnych, od 1 października 1978 roku był pracownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS w Lublinie. W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1995 roku stopień dr hab. nauk prawnych za rozprawę habilitacyjna "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska". W 1999 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Od 1 września 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Administracji i Prawa Publicznego. Pełni urząd (od 1997) sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złW uroczystości uczestniczyli Szef KPRP Małgorzata Sadurska, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski oraz Dyrektor Generalny Grażyna Ignaczak-Bandych. Obecny był także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.