– Musimy przyciągnąć do Polski naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie. Z programu będą mogli skorzystać także Polacy pracujący na zagranicznych uczelniach i którzy chcą wrócić do Polski. Coraz częściej słyszymy o chęci powrotu, ale towarzyszy jej obawa o losy kariery naukowej – podkreśla minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Chcemy zapewnić naukowcom jak najlepsze warunki do prowadzenia badań. Budowanie kapitału społecznego i intelektualnego jest kołem zamachowym polskiej innowacyjnej gospodarki – mówi minister.

Resort nauki podkreśla, że realizuje szereg działań systemowych oraz konkursów, które wspierają mobilność studentów oraz naukowców m.in. MOBILNOŚĆ PLUS oraz „Studia dla wybitnych”. MNiSW kończy również prace nad programem umiędzynarodowienia polskich uczelni. W ostatnich trzech latach skokowo rośnie liczba studentów zagranicznych w Polsce. Obecnie w naszym kraju studiuje 46 tysięcy cudzoziemców. To m.in. efekt realizowanej przez MNiSW kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Konkurs POLONEZ jest skierowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania na polskich uczelniach, w instytutach badawczych oraz naukowych PAN. O staże mogą się ubiegać badacze z całego świata, którzy mają stopień doktora lub posiadają przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Muszę także spełniać jeden ważny warunek, w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku, nie mogą mieszkać, pracować ani studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Zagraniczni badacze mogą się starać o roczne lub dwuletnie staże w polskich jednostkach naukowych i co miesiąc otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto. Dodatkowo mogą liczyć na dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300 euro brutto, a w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100 proc. finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez laureata oraz koszty pośrednie w wysokości 20 proc. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.

POLONEZ finansowany jest z programu ramowego Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND 2014.

(www.mnisw.gov.pl)