Chodzi o przepis umożliwiający nadawanie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. Mądrość i Prawda). Medal będzie nadawał minister z własnej inicjatywy albo na wniosek innego ministra kierującego działem administracji rządowej, kierownika urzędu centralnego, wojewody, organu jednostki samorządu terytorialnego, osoby kierującej podmiotem wymienionym w art. 7 ustawy, przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej, władz statutowych: instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców lub kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Czytaj:​ Ustawa do zmiany - skreślenie z listy za brak rezygnacji z drugiej szkoły doktorskiej>>

  


Zmiany również w nadawaniu tytułów

Nadanie medalu zostanie potwierdzone wręczeniem właściwej odznaki medalu i legitymacji. W ustawie przewidziano również możliwość ponownego wydania odznaki medalu lub duplikatu legitymacji – w przypadku ich zniszczenia lub utraty. Zmiany dotyczą też nadawania tytułów oraz oceny efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

  1. umożliwienie procedowania przez właściwe podmioty doktoryzujące i habilitujące postępowań wznowieniowych dotyczących stopni i tytułów nadanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – po uprzednim wydaniu przez Radę Doskonałości Naukowej, zwaną dalej „RDN”, postanowienia o wznowieniu postępowania. W myśl regulacji przejściowej (art. 9) czynności podjęte od dnia 1 stycznia 2021 r. na podstawie obecnie obowiązującego art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pozostaną w mocy;
  2. wskazanie, że w przypadku utraty uprawnienia do nadawania stopnia przez podmiot prowadzący postępowanie wznowieniowe (w następstwie ewaluacji jakości działalności naukowej) RDN wyznaczy inny podmiot uprawniony, który będzie kontynuował to postępowanie;
  3. wyeliminowanie problemów związanych z oceną efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących; następstwem nowelizacji będzie powierzenie oceny raportu końcowego i sprawozdania finansowego Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących zespołowi doradczemu powołanemu przez ministra na podstawie art. 341 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  4. zapewnienie możliwości przekazywania środków finansowych przyznanych w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które wejdą w życie z dniem 1 października 2022 r.