Resort umożliwił zdawanie prac dyplomowych przez internet - w ramach synchronicznego kontaktu online. Może to się odbywać w formie wideokonferencji, konferencji internetowej platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej. Komisja egzaminacyjna powinna zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego oraz sporządzić protokół.

Większość spraw na uczelniach powinna być załatwiana zdalnie>>

 

Pełnoprawne nauczanie na odległość

Resort nauki podkreśla, że realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów. Punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.

 

Prawa i obowiązki studentów:

 • Student ma prawo do pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość;
 • Student ma prawo do uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi systemu wspierającego uczenie się na odległość;
 • Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów;
 • Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela;
 • Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline. Kierownik przedmiotu może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

 

Dyżury i sprawdzanie wiedzy przez internet

Zgodnie z zaleceniami, nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce. Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie. Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów. Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania lub za pomocą innego narzędzia.

 

Godziny pracy liczone tak samo

O ile przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, do wykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wlicza się 100 % liczby godzin zajęć na odległość. Za prowadzenie zajęć na odległość do wykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wlicza się taką liczbę godzin dydaktycznych, jaką prowadzący otrzymałby za prowadzenie przedmiotu o określonym wymiarze w sposób klasyczny.

 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

 • Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia wszystkim studentom dokładnego opisu zakładanych efektów uczenia się oraz metod ich weryfikacji - jeśli w wyniku zastosowania metod i technik kształcenia na odległość nastąpiły w sylabusie jakieś zmiany;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia studentom dokładnego planu pracy;
 • W przypadku całkowitego przejścia na proces kształcenia zdalnego, nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotowania materiałów dydaktycznych zapewniających każdemu studentowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodne liczbą godzin przypisaną w planie i programie studiów;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów. Dokumentacja powinna potwierdzać regularność kontaktów i interakcji ze studentami;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do takiego zaprojektowania procesu zdalnego uczenia się studentów, który zapewni obciążenie pracą równe przypisanym danemu przedmiotowi punktom ECTS;
 • Nauczyciel akademicki lub inna osoba uprawniona do prowadzenia zajęć ma prawo do autonomii w wyborze narzędzi wspierających uczenie się studentów na odległość;
 • Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie wdrażanych metod, narzędzi i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez uczelnię.

 

   

  Ocena podsumowująca efekty uczenia się na odległość

  • Nauczyciel akademicki ma obowiązek określić metody i kryteria weryfikacji każdego efektu uczenia się realizowanego na odległość;
  • O ile inne przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest indywidualną decyzją kierownika przedmiotu i może być przeprowadzona w następujący sposób:
   • w trybie regularnym, na terenie kampusu uczelnianego, w postaci zaliczenia ustnego lub pisemnego, określonego przez kierownika przedmiotu,
   • w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych.
  • Uczelnia powinna zapewniać rzetelną weryfikację efektów uczenia się - może być przeprowadzona w trybie online, może odbywać się poza siedzibą uczelni;
  • Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć prowadzonych na odległość, określonych w semestralnym planie studiów studenta, jest obowiązkowe i podlega rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w uczelnianym regulaminie studiów.