Nowelizacja prawa o adwokaturze i niektórych innych ustaw, przyjęta w piątek przez Sejm, otwiera drzwi do powrotu karnie usuniętym z samorządu. Chodzi o adwokatów, radców prawnych, lekarzy weterynarii, notariuszy, farmaceutów, komorników sądowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rzeczników patentowych, diagnostów laboratoryjnych.

Ustawa jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on za niezgodne z konstytucją przepisy regulujące wykonywanie niektórych profesji przewidujące, że kara wydalenia z zawodu pociąga za sobą utratę prawa do ubiegania się o ponowny wpis na listę uprawnionych lub też, że kara ta nie podlega zatarciu (sygn. K 1/09). Zdaniem TK przepisy o eliminowaniu z zawodu osób, które w przeszłości wykonywały go w sposób nienależyty, są pożyteczne. Nie spełniają jednak konstytucyjnego warunku, że ograniczenie musi być proporcjonalne do chronionego dobra. Można wskazać inne sposoby osiągnięcia tego celu, które nie odbierają usuniętym z samorządów prawa do ubiegania się o ponowne przyjęcie.
 
W opinii Trybunału wystarczy poddanie osób ubiegających się o ponowne prawo wykonywania zawodu ocenie pod względem dawania rękojmi należytego wykonywania zawodu oraz nieskazitelnego charakteru i/lub wprowadzenie wymogu ponownego zdania egzaminu zawodowego lub odbycia odpowiedniego szkolenia.
 
Ustawa przywraca osobie odwołanej albo skreślonej z listy członków samorządu prawo ubiegania się o ponowne powołanie albo wpis na listę. Umożliwia też uzyskanie ponownego prawa wykonywania zawodu. Wprowadza instytucję zatarcia wpisu o orzeczonej najsurowszej karze dyscyplinarnej.
 
Ci, którzy wracają do zawodu prawniczego po orzeczeniu dyscyplinarnym i nie wykonywali go przez co najmniej dziesięć lat, będą musieli ponownie zdać egzamin. Nowelizacja obecnie trafi do Senatu
Źródło: Rzeczpospolita