Osoby chcące przystąpić do wykonywania zawodu legislatora zdobywają umiejętności teoretyczne i praktyczne przez 1,5 roku. Organizacją aplikacji legislacyjnej zajmuje się od 2009 r. Rządowe Centrum Legislacji, zwracające dużą uwagę  na ujednolicenie metodologii i technik legislacyjnych w codziennym zastosowaniu.

Prawo i co dalej? - przewodnik po aplikacjach>>

 

Nabór na aplikację legislacyjną

Rządowe Centrum Legislacji już ogłosiło nabór na aplikację legislacyjną - limit przyjęć wynosi 50 osób. Uczestnikiem aplikacji legislacyjnej może być posiadający wykształcenie wyższe prawnicze:

 •     członek korpusu służby cywilnej, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i poz. 285),
 •     urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537);
 •     żołnierz zawodowy,
 •     funkcjonariusz służby,
 •     pracownik samorządowy.

 

 

 

Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację:

 •     podanie o przyjęcie na aplikację, podpisane przez kierownika urzędu lub podmiot zatrudniający osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację;
 •     w podaniu powinno być ponadto zamieszczone oświadczenie, z którego wynika staż pracy związany z legislacją, potwierdzony podpisem kierownika urzędu lub podmiotu zatrudniającego osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację,
 •     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich prawniczych,
 •     curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w którym należy uwzględnić informacje dotyczące:
 •         wykształcenia (ukończonych studiów wyższych i studiów podyplomowych),
 •         doświadczenia zawodowego (miejsca pracy, komórki organizacyjnej, stanowiska wraz z krótkim opisem zakresu zadań, w tym zadań legislacyjnych z uwzględnieniem tytułów wybranych projektów aktów prawnych opracowywanych w ramach obowiązków służbowych),
 •         ukończonych szkoleń, kursów itp.,
 •         danych kontaktowych (telefon, adres e-mail),
 •     oświadczenie podpisane przez kandydata o:
 •         zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną (załącznik nr 1),
 •         zapoznaniu się z Informacją o prawie wniesienia sprzeciwu (załącznik nr 2),
 •         wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem aplikacji legislacyjnej