Po zmianach, nad którymi pracuje resort nauki, wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). Może to poprawić sytuację czasopism prawniczych.

 


 

- Na liście ERIH Plus znajduje się obecnie jeszcze  niewiele polskich czasopism prawniczych (są np.  wydawane przez UJ  Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa), ale wprowadzenie na tą listę nowych czasopism wydaje się łatwiejsze niż do wspomnianych dwóch wcześniej baz danych - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodaje, że dotychczasowy sposób przygotowania listy czasopism naukowych nie uwzględniał bowiem specyfiki nauk prawnych, co dopiero teraz zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mimo że wcześniej zgłaszane były w tym zakresie uwagi np. na zjedzie dziekanów wydziałów prawa we wrześniu 2018 r. w Lublinie.

 

Czasopisma z dotacją ministerstwa

Resort nauki chce zainwestować w rozwój polskich czasopism naukowych - część z nich ma dostać dotację w wysokości 120.000 złotych.

 

Na dofinansowanie mogą liczyć czasopismo, które m.in.:

  • posiada aktualny adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie jest ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation
  • Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index,
  • było wydawane przez okres co najmniej 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu
  • w ramach programu,


Ministerstwo chce też finansować czasopisma, w których publikują autorzy z różnych ośrodków - a nie np. z jednego uniwersytetu. Naukowcy z tej samej jednostki naukowej mogą stanowić jedynie 50 proc. autorów publikujących w danym periodyku w ciągu dwóch lat, których dotyczy starający się o dofinansowanie projekt. Artykuły naukowe, które znajdą się w dofinansowywanym czasopiśmie, mają być udostępniane w internecie.

 

Ministerialna lista wydawnictw pełna kontrowersji>>