Likwidacja obowiązkowego egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego

Zniesienie obowiązku przedsiębiorców przechowywania w lokalu swojej siedziby numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące danego przedsiębiorcy, to główna zmiana przewidziana w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego przyjętych przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) każdy przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Jak wskazano w założeniach do projektu ustawy zmieniającej, utrzymywanie tego obowiązku jest bezzasadne, ponieważ obecnie możliwy jest powszechny i nieskomplikowany dostęp on-line do treści ogłoszeń zamieszczonych we wspomnianym dzienniku urzędowym. Od 1 lipca 2012 r. wszystkie numery monitora, w tym również archiwalne, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pozostałe planowane zmiany mają charakter porządkujący. Do delegacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości upoważniającej go do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, dodane mają zostać wytyczne w zakresie treści aktu wykonawczego – tak aby zapewnić zgodność upoważnienia do wydania rozporządzenia z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w ustawie o wydawaniu Monitora i Gospodarczego planowana jest zastąpienie używanego w tej ustawie pojęcia „rejestru handlowego” na aktualny i poprawny termin „Krajowy Rejestr Sądowy”, albowiem dotychczas nie zostało to uczynione, pomimo upływu przeszło 12 lat od zmian w zakresie prowadzenia rejestracji przedsiębiorców. Wspomniane zmiany oznaczają dostosowanie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego do wymogów Konstytucji i aktualnego stanu prawnego.

Opracowanie: Krzysztof Paczoska

Źródło: www.premier.gov.pl, www.rcl.gov.pl, stan z dnia 30 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 30 stycznia 2013 r.