- Zgodnie z kompetencjami przypisanymi Ministrowi Edukacji i Nauki, na bieżąco jest monitorowana sytuacja w nadzorowanych uczelniach, także pod kątem wszelkich przejawów dyskryminacji wobec studentów, jak i kandydatów na studia. Jednakże dotychczas do MEiN nie wpływały sygnały o przypadkach nieprawidłowości w dostępie do miejsc w domach studenckich. W świetle powyższego, ze względu na wagę omawianego zagadnienia, pragnę zapewnić, że w przypadku otrzymania sygnału o możliwości wystąpienia zjawiska nierównego traktowania studentów, także podczas przydzielania miejsc w domach studenckich, Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie podejmować czynności mające na celu zbadanie i wyjaśnienie każdej sprawy - odpowiada resort nauki.

 

Decyduje uczelnia

Zgodnie z art. 2 ustawy PSWN, misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Natomiast podstawą systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest wolność nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników oraz autonomia uczelni (art. 3 ust. 1). Do zasad funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki nie należy „opieka nad studentami” rozumiana analogicznie jak pojęcia z systemu oświaty, w którym określono m.in. obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży prawa do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Tym samym Minister Edukacji i Nauk nie ma podstaw do podejmowania działań mających na celu zapewnianie studentom miejsc zakwaterowania w akademikach. Przepisy ustawy PSWN także nie dają ministrowi uprawnienia do badania wydawanych przez uczelnie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych, np. regulaminów świadczeń dla studentów, w których ustalane są m.in. kryteria zakwaterowania w domach studenckich. Warto natomiast dodać, że zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy PSWN regulamin świadczeń dla studentów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, a więc studenci mają realny wpływ na przyjęte w uczelni kryteria przydzielania miejsc w domach studenckich.

 

 

Uczelnia zdementowała pogłoski

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek przypomina, że studentom przysługuje prawo do ubiegania się w uczelni o wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi. - Przyznane świadczenie może być przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, m.in. kosztów zakwaterowania w domu studenckim lub wynajęcia mieszkania na rynku komercyjnym - komentuje.

Dodaje również, że PŚ zdementowała informację o tym, że pierwszeństwo w otrzymaniu akademika zagwarantowała studentom z zagranicy. Uczelnia wyjaśniła, że zakwaterowania w domach studenckich odbywają się w trybie określonym w zarządzeniu Rektora PŚ nr 199/2020 – wynika z niego, że pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentom, którym codzienny dojazd na uczelnię uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie oraz studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.