Nie zmieni się transza kredytu studenckiego - wynosić będzie: 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł. O kredyt studencki nadal będą mogli ubiegać się studenci i doktoranci, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej.

 

 

Bez terminu składania wniosków

Odstąpiono natomiast od wskazywania terminu składania wniosków o kredyt studencki (w dotychczasowym stanie prawnym wnioski można było składać w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października). O kredyt studencki będzie można wystąpić w dowolnym terminie, w okresie studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej.

 

Spłatę kredytu studenckiego wraz z odsetkami będzie można zawiesić w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się trudną sytuację materialną spowodowaną utratą przez kredytobiorcę lub jego współmałżonka stałego źródła dochodu albo trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą z udokumentowanego zdarzenia losowego powodującego krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań.

 

Umorzenie po wyczerpaniu środków prawnych

Rozporządzenie umożliwia także umorzenie kredytu w przypadku:

  • śmierci kredytobiorcy – na podstawie aktu zgonu lub
  • braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy – po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków prawnych dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania aktu zgonu lub stwierdzenia wyczerpania środków prawnych dochodzenia roszczeń.W sprawach o udzielenie kredytu studenckiego wszczętych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zawierają umowy kredytu studenckiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Wzrośnie opłata za egzamin komorniczy>>