Po roku 1998, niemal przy każdy Wydziale Prawa w Polsce powstały uniwersyteckie poradnie prawne. Obecnie, zakres świadczonego przez nie poradnictwa obejmuje wszelkie dziedziny prawa, z którymi obywatel może zetknąć się w życiu codziennym. Dla osób których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej stanowią one nieocenioną pomoc. Zwiększająca się na przełomie ostatnich lat liczba udzielanych porad świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na bezpłatne poradnictwo prawne na rzecz osób najuboższych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, bezrobotnych, bezdomnych, ofiar przestępstw, kobiet w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemców oraz uchodźców. 

 
Rozwiązanie problemu, jakim jest niska świadomość prawna obywateli, a także bariera finansowa w dostępie do profesjonalnego poradnictwa prawnego wymaga zreformowania dotychczas istniejących struktur klinik prawa oraz wdrożenia nowego programu kształcenia studentów działających w ich ramach. Ogromy krok w kierunku rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego stanowi Międzynarodowa Konferencja „Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej” („Developments and new trends in legal education”), która odbędzie się w dniach 13 - 16 września 2012 roku. 
 
Konferencja ma służyć wypracowaniu nowych standardów jakości świadczonego poradnictwa, jego upowszechnieniu poprzez wypracowanie skuteczniejszych metod edukacji studentów prawa – woluntariuszy Klinik Prawa. Obecnie program nauczania prawa na uczelniach wyższych oparty jest o formułę wykładowo-teoretyczną, zakładającą analizę ogólnych niezindywidualizowanych przypadków. Edukacja kliniczna zakłada udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś jedynie z teorią. Tym samym można zaryzykować stwierdzenie, że efektywność nauczania – w tym kształtowania pożądanych postaw etycznych, uzależniona jest od odejścia od formuły wykładowej na rzecz aktywnych metod nauczania opartych na analizie zindywidualizowanych, realnych problemów, zagadnień prawnych podnoszonych przez beneficjentów porad.
 
Poprzez połączenie wydarzenia z dorocznym Zjazdem Dziekanów Prawniczych Uczelni Wyższych, organizatorzy mają nadzieję podjąć efektywną dyskusję, która nie tylko pozwoli na promocję i popularyzację idei kształcenia klinicznego, lecz przede wszystkim ukształtuje w środowisku akademickim, które może realnie wpływać na propagowanie wśród przyszłych prawników pożądanych postaw obywatelskich, wizję kształcenia akademickiego, poprzez położenie nacisku na praktyczny jego wymiar. Podniesienie znaczenia idei uniwersytetu otwartego, żywo reagującego na potrzeby społeczności lokalnej, w tym na niezaspokojone potrzeby w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego, przedkładać będzie na kształtowanie wśród studentów prawa świadomości traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Konferencja w połączeniu ze Zjazdem Dziekanów, ma więc realne szanse na opracowanie strategii wdrażania na Polskich Uczelniach Wyższych nowoczesnych trendów w edukacji prawniczej funkcjonujących na całym świecie.
 
Wśród zaproszonych gości, znajdują się prekursorzy idei kształcenia klinicznego w Polsce, będący specjalistami nowoczesnego nauczania prawa m.in.: prof. Fryderyk Zoll, prof. Eleonora Zielińska, prof. Maria Szewczyk, a także najwybitniejsi przedstawiciele ruchu klinicznego w Stanach Zjednoczonych, m.in.: Prof. Edwin Rekosh, Prof. Leah Wortham, Prof. David Mcquoid Mason. Z uwagi na tematykę projektu, zaproszenie do udziału przyjęli również przedstawiciele i członkowie Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, m.in.: Zaza Namoradze (Dyrektor Open Society Justice Initiative), dr Michał Królikowski (W-ce Minister Sprawiedliwości), prof. Paweł Wiliński (Dyrektor Biura Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), Filip Czernicki (Prezes Global Alliance for Justice Education), dr Izabela Kraśnicka, adw. Filip Wejman, aktywnie wspierający tworzenie i rozwój Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Polsce. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na oficjalnej stronie internetowej: 
Aby dowiedzieć się więcej o bezpłatnym poradnictwie prawnym świadczonym przez Kliniki Prawa zapraszamy na stronę Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych: www.fupp.org.pl  
 
Informacja prasowa organizatora