Od 50% do 80% uczniów w państwach UE nigdy nie korzysta z podręczników elektronicznych, oprogramowania z materiałami do ćwiczeń, audycji, podcastów, symulacji czy też cyfrowych gier edukacyjnych. Większość nauczycieli na poziomie podstawowym i średnim nie uważa siebie za biegłych użytkowników technologii cyfrowych ani za zdolnych do tego, by móc skutecznie rozwijać umiejętności uczniów w tym zakresie, a 70% nauczycieli byłoby zainteresowanych dodatkowymi szkoleniami rozwijającymi umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Najczęściej dostęp do internetu w szkołach mają uczniowie na Łotwie, Litwie i w Czechach – ponad 90%, dwukrotnie więcej niż w Grecji i Chorwacji – około 45%.

Szkolnictwo wyższe również musi stawić czoła wyzwaniu związanemu z cyfryzacją: ponieważ w ciągu najbliższych dziesięciu lat liczba studentów w UE wyraźnie wzrośnie, uczelnie wyższe muszą dostosować do tej sytuacji tradycyjne metody nauczania i udostępnić nauczanie w formie mieszanej stanowiącej połączenie bezpośrednich zajęć z wykładowcą z zajęciami przez internet. Na przykład masowe otwarte kursy online – "MOOC" – umożliwiają dostęp do edukacji w dowolnym miejscu, czasie i za pośrednictwem dowolnego urządzenia. Wiele uczelni nie jest jednak gotowych na te zmiany.

Inicjatywa na rzecz otwartej edukacji, którą wspólnie prowadzą Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, oraz Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za agendę cyfrową, dotyczy głównie trzech następujących obszarów:

– tworzenie możliwości w zakresie innowacji dla organizacji, nauczycieli i osób uczących się;

– zwiększenie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych (OER), zapewniając powszechną dostępność materiałów edukacyjnych opracowanych przy wsparciu z funduszy publicznych; oraz

– ulepszenie infrastruktury ICT i podłączenia do sieci w szkołach.

"Sytuacja w szkolnictwie wyższym diametralnie się zmienia, począwszy od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe i nie tylko: otwarta edukacja oparta na nowych technologiach stanie się wkrótce dla wszystkich grup wiekowych koniecznością, a nie tylko dodatkową możliwością. Musimy zrobić więcej, aby zapewnić szczególnie młodym ludziom zdobycie umiejętności cyfrowych, których będą potrzebować w przyszłości. Nie wystarczy rozumieć, w jaki sposób korzystać z aplikacji lub programu; potrzebujemy młodych ludzi, którzy potrafią tworzyć własne programy. W otwartej edukacji chodzi o to, aby otworzyć się na nowe metody nauczania, dzięki czemu zwiększą się szanse na zatrudnienie, umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości." powiedziała komisarz Vassiliou.

Wiceprzewodnicząca Kroes dodała: "Moim marzeniem jest, by do 2020 r. każda klasa szkolna była wyposażona w sprzęt komputerowy. Edukacja nie może funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości. Młodzi ludzie chcą korzystać z technologii cyfrowych we wszystkich aspektach życia. Potrzebują umiejętności informatycznych, aby znaleźć pracę. Wszystkie szkoły i uczelnie, a nie tylko niektóre z nich, powinny odzwierciedlać tę rzeczywistość".

Działania związane z otwartą edukacją będą finansowane przy wsparciu z programu Erasmus+, nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz programu Horizon 2020, nowego programu w zakresie badań naukowych i innowacji, a także z funduszy strukturalnych UE. Na przykład, Erasmus+ będzie wspierał finansowo organizatorów kształcenia, aby zapewnić dostosowanie modeli biznesowych do zmian technologicznych i wspierać rozwój nauczycieli poprzez otwarte kursy online. Wszystkie materiały edukacyjne wspierane przez program Erasmus+ będą wolnodostępne w ramach otwartych licencji.

Opracowanie: Rafał Bujalski, RPE WKP

Źródło: www.europa.eu/rapid