Jest to wzorst o 2,7 proc., ponieważ w ubiegłym roku ten próg wynosił 668,2 zł.

Jak przypomina resort, próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne ustalany jest przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Jednak w roku akademickim 2018/2019 ustalony próg dochodu nie może być:

  • niższy niż 686,4 zł; co oznacza, że studenci i doktoranci, których miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
  • wyższy niż 1051,7 zł; co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym 686,4 zł, o ile rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów określi wyższy próg dochodu, uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1051,7 zł.