Egzamin referendarski będzie składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Do egzaminu referendarskiego może przystąpić absolwent prawa, który ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych.

Konieczna ponad połowa punktów

Warunkiem zdania egzaminu referendarskiego jest uzyskanie co najmniej 60 proc. możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50 proc. z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu.

Na ustną część komisja opracuje co najmniej 50 kazusów, obejmujących:
1) prawo cywilne materialne oraz prawo gospodarcze prywatne i publiczne;
2) postępowanie cywilne procesowe i nieprocesowe wraz z zagadnieniami kosztów postępowania;
3) postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karne skarbowe oraz prawo karne wykonawcze z elementami prawa karnego i prawa wykroczeń, wraz z zagadnieniami kosztów postępowania.

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu dwóch zadań praktycznych w sprawach rozstrzyganych przez referendarza sądowego w:
1) postępowaniu cywilnym;
2) postępowaniu w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych;
3) postępowaniu rejestrowym;
4) postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach o wykroczenia albo postępowaniu karnym wykonawczym.

Wniosek do dyrektora KSSiP

Dyrektor Krajowej Szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszcza termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu referendarskiego składa się w terminie 30 dni od dnia pojawienia się tego obwieszczenia.

Dyrektor Krajowej Szkoły dokonuje oceny formalnej wniosków o dopuszczenie do egzaminu. Jeżeli zarządzono odstąpienie od obowiązku składania dokumentów w formie elektronicznej, dokumenty złożone przez osobę, która nie wzięła udziału w egzaminie, podlegają zwrotowi na jej wniosek.

Opłata nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dozwolone komentarze i orzecznictwo

Zadania pisemne można rozwiązywać ręcznie lub na komputerze - choć dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) może zarządzić, by były sporządzane wyłącznie odręcznie.

Podczas rozwiązywania zadań pisemnych można korzystać z komentarzy i orzecznictwa. Ustawodawca wyszedł z założenia, że podniesie to poziom merytoryczny odpowiedzi.

Pracę oceni dwóch członków komisji, którzy przyznają zdającemu od zera do dwudziestu punktów.