Stanowisko takie NRA zawarła w opinii amicus curiae w sprawie połączonych wniosków o zbadanie zgodności ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) z Konstytucją RP.

Opinia zawiera stanowisko NRA w przedmiocie dopuszczalności pominięcia przepisów ustawy nowelizującej przy badaniu jej konstytucyjności – zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej TK może orzekać wprost na podstawie przepisów Konstytucji RP, z pominięciem przepisów ustawy nowelizującej.

Zdaniem NRA, ustawa nowelizująca narusza prawo do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji, art. 14 ust. 1 MPPOiP oraz art. 47 KPP, ponieważ paraliżując pracę Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwia lub co najmniej w niemożliwym do zaakceptowania stopniu utrudnia obywatelom skorzystanie z ochrony prawnej przed sądem konstytucyjnym.
Czytaj: Adwokatura: TK może orzekać na podstawie Konstytucji >>>

Jak sądzicie? Czy TK powinien pominąć grudniową nowelizację i orzekać wprost na podstawie przepisów Konstytucji?