Zmiany dotyczą m.in. trybu powoływania i odwoływania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), przedłużenia stosowania dotychczasowego modelu szkolenia wstępnego aplikantów oraz usprawnienia obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich. Nowelizacja przewiduje przedłużenie trwania dotychczas realizowanego, dwuetapowego modelu szkolenia wstępnego, składającego się z 12-miesięcznej aplikacji ogólnej oraz następującej po niej 30-miesięcznej aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. W tym celu wprowadzono zmiany umożliwiające ogłoszenie w 2016 r. naboru na aplikację ogólną, a następnie przeprowadzenie szkolenia na tej aplikacji i następujących po niej aplikacjach specjalistycznych.
Nowelizacja przewiduje też powrót do katalogu przesłanek, na mocy których Minister Sprawiedliwości będzie mógł odwołać organy KSSiP – dyrektora i członków Rady Programowej. W katalogu zawarto m.in. takie przesłanki jak: nierealizowanie obowiązków związanych z pełnioną funkcją, trwała niezdolność do pełnienia obowiązków na skutek choroby czy zrzeczenie się stanowiska. Nowelizacja doprecyzowuje także przepisy dotyczące przekształcania zwolnionych stanowisk sędziowskich w stanowiska asesorskie. Zgodnie z przyjętymi zmianami Minister Sprawiedliwości będzie miał możliwość przekształcania w stanowisko asesorskie co drugiego stanowiska sędziowskiego zwolnionego w danym sądzie rejonowym lub przydzielonego do danego sądu rejonowego, a także wolnego stanowiska sędziowskiego, które nie zostało obsadzone w danym sądzie rejonowym. Dalsze prace nad nowelizacją będą prowadzone w Senacie.