Na stronie CKE ukazało się wyjaśnienie do Komunikatu Dyrektora CKE z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.
W komunikacie wyjaśniono, że Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2013-2016 są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia te zachowują także w kolejnych latach. Pełna treść komunikatu>>