Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował wyniki monitoringu uchwał jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
Analiza treści uchwał wskazuje, że  dla wielu jst różnego szczebla jedynym sposobem zwiększenia wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  jest zwiększenie w ramach obecnego wynagrodzenia  tygodniowego obowiązkowego czasu pracy zatrudnionych nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
Według autorów raportu gminy nie  zwiększają zatrudnienia, aby lepiej organizować pomoc psychologiczno–pedagogiczną uczniów, dokonują tego kosztem znacznego zwiększenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zatrudnionych  nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Wiele  z wymienionych  jst  zwiększyło tygodniowy obowiązkowy wymiar z 20 godzin do 30, 33, 35, 38, a nawet 40 godzin.
Wyniki monitoringu – TUTAJ.