Według art. 35 Karty Nauczyciela w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć jednej czwartej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe >>

 

MEiN zniesie limit godzin ponadwymiarowych

Z inicjatywą wystąpiła Unia Metropolii Polskich, argumentem była zwiększona liczba uczniów w liceach (półtora rocznika i uczniowie z Ukrainy). Zmiana umożliwi nauczycielom szkół ponadpodstawowych, za ich zgodą, wypełnianie godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami jednostek samorządu terytorialnego przedstawionymi w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Limit godzin ponadwymiarowych ma zostać zniesiony, póki co, tylko na najbliższy rok szkolny.

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielowi za dni, w których przebywał na dwudniowym szkoleniu przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny? >

Czytaj: MEiN: Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe również, gdy nauczyciel jest na wycieczce szkolnej>>

 

Dodatkowe miejsca na prowadzenie szkół

Ustawa wprowadzi zmiany w organizacji szkół ponadpodstawowych, takich jak licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia, w celu zapewnienia optymalnych warunków do realizacji podstaw programowych. W tym celu wprowadza możliwość tworzenia czasowo działających dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024. Te lokalizacje zostaną podporządkowane organizacyjnie szkołom prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Należy jednak zaznaczyć, że dodatkowe lokalizacje nie są tożsame z lokalizacjami prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 39 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe, które dotyczą wszystkich typów szkół i nie są ograniczone czasowo.

Czytaj w LEX: Praca nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych >

W kontekście planowanych zmian należy zauważyć, że liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025 będzie porównywalna z liczbą uczniów w roku szkolnym 2021/2022. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań ma zatem na celu poprawę warunków kształcenia tylko na rok szkolny 2023/2024.

Sprawdź w LEX: Czy obecnie należy płacić za godziny ponadwymiarowe w dniu zakończenia roku szkolnego? >