Na wniosek dyrektora szkoły, organ prowadzący wyraził zgodę na zmianę nazwy szkoły z "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych" na "Powiatowy Zespół Szkół". Jakie kolejne działania należy podjąć w tej sprawie? Kto ma kompetencje do zmiany nazwy szkoły i podjęcia uchwały w tej sprawie: czy jest to organ prowadzący (w tym przypadku rada powiatu) czy rada pedagogiczna placówki? Co powinien zrobić organ prowadzący, a co rada pedagogiczna?

Odpowiedź:
Zmiany nazwy zespołu szkół dokonuje uchwałą rada powiatu. Uchwała powinna określać z jakim dniem zmienia się nazwa zespołu. Skutkiem zmiany nazwy zespołu szkół przez organ prowadzący będzie zmiana zapisów statutu zespołu w zakresie jego nazwy dokonywana przez radę pedagogiczną.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 62 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół, utworzenie zespołu szkół następuje na podstawie art. 58 u.s.o. Organ prowadzący ustala jego nazwę podejmując uchwałę w sprawie aktu założycielskiego i statutu zespołu szkół. Więcej>>

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami