Nauczyciel stażysta rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym w dniu 1 września 2013 r. Z dniem 30 kwietnia 2014 r. obecny właściciel likwiduje przedszkole, natomiast od dnia 1 maja 2014 r. przedszkole zaczyna prowadzić nowy właściciel pod inną nazwą.
Czy likwidacja przedszkola i prowadzenie go przez nowego właściciela pod nową nazwą jest równoznaczne ze zmianą miejsca zatrudnienia, a tym samym skutkować musi odbyciem stażu od nowa w pełnym wymiarze?
Czy nauczyciel może kontynuować rozpoczęty staż?

W przypadku nauczyciela stażysty nie ma możliwości zaliczenia dotychczasowego okresu odbywania stażu, o czym mowa w przepisach art. 9f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) - dalej KN. Oznaczałoby to konieczność rozpoczęcia stażu od nowa, gdyby nastąpiła zmiana pracodawcy [por. A. Barański, M.H. Szymańska, J. Rozwadowska Skrzeczyńska: Karta Nauczyciela. Komentarz. Wyd. 7. Wolters Kluwer business. Warszawa. 2012. S. 117 i nast.]
Można jednak rozważyć kwestie tego:
- czy ma miejsce – w tym przypadku - likwidacja przedszkola niepublicznego?
- czy nastąpiła zmiana pracodawcy?
Po pierwsze – moim zdaniem zmienia się tylko właściciel Przedszkola, czyli organ prowadzący i będzie ono funkcjonowało nadal (zmiana z dnia na dzień). Likwidacja (szkoły, placówki) bowiem nie jest to likwidacja, lecz przekształcenie. Według uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2011 r. (wyrok NSA z dnia 22 marca 2011 r. I OSK 2121/10, LEX nr 990227) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1998 r. (wyrok SN z dnia 10 września 1998 r. I PKN 310/98, OSNAPiUS 1999, nr 19, poz. 614:
Ustawodawca (...) nie zdefiniował pojęcia "likwidacja szkoły". Nie oznacza to jednak, że może być ono interpretowane dowolnie. Powszechnie bowiem przyjmuje się, że likwidacja danej jednostki polega na całkowitym zaprzestaniu jej działalności. Tak zostało określone pojęcie prawne likwidacji w Małej encyklopedii prawa [PWN 1980, s. 295] oraz w Słowniku Języka Polskiego, pod red. M. Szymczaka [PWN 1999, t. II, s. 35]. Podobne stanowisko utrwalone jest też w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyroki NSA z 8 listopada 1995 r., SA/Wr 1909/95 , LEX nr 25893 i z 20 kwietnia 2001 r.,I SA 2751/00, LEX nr 55327).
 
Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>@page_break@Również w judykaturze sądów powszechnych przez likwidację rozumie się całkowite zakończenie działalności danego podmiotu jako całości, a zatem zniesienie danego podmiotu jako całości, czyli całkowite jego wyeliminowanie w znaczeniu ekonomicznym i prawnym.
Po drugie – pracodawcą pozostaje nadal to samo przedszkole, które będzie miało inny organ prowadzący i inną nazwę, a organ prowadzący przejmie wszystkie dotychczasowe zobowiązania poprzedniego organu (zob. treść umowy, porozumienia między organami prowadzącymi).Można przypuszczać, że również dyrektor przedszkola i opiekun stażu mogą pozostać na dotychczasowych stanowiskach. Jest to istotne, bowiem właściciel przedszkola-organ prowadzący nie podejmuje działań w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na podstawę nawiązania dotychczasowego stosunku pracy w oparciu o przepisy art. 10 KN ważnym jest, aby stosunek pracy był nawiązany na obecny rok szkolny, tj. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.). Może nie będzie potrzeby rozwiązywania go. Ostatecznym argumentem i dowodem w sprawie pozostają dokumenty.
W związku z powyższym, przy sprzyjających okolicznościach przekształcenia przedszkola polegającego jedynie na zmianie właściciela i nazwy przedszkola można byłoby uznać za realne kontynuowanie stażu. Decyzja należy do dyrektora przedszkola.
Warto jednak, zwrócić się do kuratora oświaty właściwego dla siedziby przedszkola z prośbą o interpretację omawianej kwestii – w myśl przedstawionych wyżej założeń.
 
Więcej w publikacji Prawo Oświatowe/ABC>>