Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych likwiduje stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7–9 pr. ośw.

Osoby już na tych stanowiskach zatrudnione będą mogły pracować na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31.08.2020 r. (art. 143 u.f.z.o.).
Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 pr. ośw. w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych mogą być zatrudniane osoby niebędące nauczycielami za zgodą odpowiednio kuratora oświaty, w przypadku szkoły artystycznej – ministra kultury, a jeśli chodzi o prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego – organu prowadzącego.

Ustala się dla nich wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego (art. 15 ust. 3 pr. ośw.). A ponieważ ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli dyplomowanych, pozostawienie art. 15 ust. 3 pr. ośw. w dotychczasowym brzmieniu mogło budzić wątpliwości, w jaki sposób ustalać wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego na potrzeby ustalenia wynagrodzenia osób wymienionych w art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 pr. ośw.

Dlatego od 1.09.2018 r. przepis ten będzie stanowił, że dla osób niebędących nauczycielami ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Ponadto dopuszczalne będzie w indywidualnych przypadkach – na podstawie upoważnienia organu prowadzącego – zwiększenie tego wynagrodzenia przez dyrektora szkoły.

Dyrektor Szkoły Dyrektor Szkoły (Nr 12/2017)>>