Zakres nadzoru nad finansami szkoły niepublicznej określi statut

Ustawa o systemie oświaty nie odsyła w przepisach dotyczących zasad funkcjonowania szkół niepublicznych do odpowiedniego stosowania jej art. 34a, dotyczącego nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Te kwestie powinien regulować statut - przypomina "Dyrektor Szkoły".

Statut szkoły niepublicznej powinien określać odpowiedni zakres nadzoru organu prowadzącego (osoby prowadzącej). Na podstawie jego zapisów może ona sprawować również nadzór finansowy i administracyjny nad działalnością szkoły.

Nie sposób ustalić ogólnych zasad nadzoru finansowego sprawowanego przez osobę prowadzącą, będzie on bowiem różny w zależności od tego, w jaki sposób zostanie zorganizowana gospodarka finansowa danej jednostki niepublicznej. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 6 ustawy o systemie oświaty. statut szkoły lub placówki niepublicznej określa sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki.

Nie ulega wątpliwości, iż odpowiedzialność za utrzymanie szkoły lub placówki spoczywa na osobie prowadzącej, do której należy ustalenie sposobu finansowania jednostki, przy czym ani w u.s.o., ani w innych obowiązujących przepisach nie sformułowano sprzeciwu, by ciężar utrzymania szkoły niepublicznej przerzucony był na osoby korzystające z jej świadczeń. Dopuszczalne jest więc pobieranie opłaty w postaci czesnego, czy też opłaty za konkretne usługi edukacyjne. Niezależnie od mechanizmu finansowania, odpowiednie postanowienia powinny znaleźć się w statucie szkoły. Statut ten może też nałożyć na dyrektora odpowiedzialność za dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi, a w konsekwencji ustalać zasady nadzoru finansowego w sposób dogodny dla osoby prowadzącej.

Statut może więc przewidywać obowiązek udostępniania przez dyrektora dokumentacji finansowej na wezwanie osoby prowadzącej, czy też składania sprawozdań z ponoszonych wydatków. Zauważyć przy tym należy, że wszystkie formy nadzoru finansowego mogą być przez osobę prowadzącą realizowane i bez odpowiednich zapisów w statucie, dyrektor jest bowiem służbowo zależny od osoby prowadzącej jako pracodawcy i obowiązany do wykonywania jej poleceń służbowych. W konsekwencji ma obowiązek zdawania relacji z podjętych decyzji dotyczących finansów szkoły, a jedyną różnicą w treści nadzoru w przypadku braku odpowiednich zapisów statutowych jest konieczność wydawania dyrektorowi każdorazowo polecenia złożenia wyjaśnień, podczas gdy statut może przewidywać ogólne zasady nadzoru, które dyrektor musi stosować bez odrębnego polecenia osoby prowadzącej.

Podobne zasady obowiązują w przypadku nadzoru administracyjnego. W celu ustalenia zakresu tego nadzoru osoba prowadząca może się posłużyć posiłkowo treścią art. 34a ust. 2 pkt 2 i 3 u.s.o., implementując jego postanowienia na potrzeby nadzoru sprawowanego przez siebie nad prowadzoną jednostką.

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/zakres-nadzoru-nad-finansami-szkoly-niepublicznej-okresli-statut

Data publikacji: 19 września 2012 r.