Ponieważ zadaniem asystenta jest wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o., prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, należy stwierdzić, że asystent powinien świadczyć pracę w tym samym czasie, w którym oni ją świadczą. Nie powinien zatem pracować w okresie ferii zimowych i letnich (pracownicy pedagogiczni korzystają wówczas z przysługującego im urlopu wypoczynkowego). Z tej przyczyny nie powinien być zatrudniony na czas nieokreślony, ale na czas określony.
Formą nawiązania stosunku pracy pomiędzy szkołą podstawową a asystentem powinna być umowa o pracę, określająca zgodnie z art. 29 § 1 k.p. strony umowy (pracownika oraz pracodawcę – szkołę podstawową lub zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, reprezentowane odpowiednio przez dyrektora szkoły lub dyrektora zespołu szkół), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:
–    rodzaj pracy (odpowiednio asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o.),
–    miejsce wykonywania pracy (odpowiednio szkoła lub zespół szkół),
–    wynagrodzenie za pracę (zgodne z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, odpowiadające poziomowi wykształcenia asystenta),
–    wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny),
–    termin rozpoczęcia pracy,
–    określenie dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (o ile umowa będzie zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy).

To nauczyciel decyduje, co ma robić asystent>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł