Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o ., prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Wykonuje on zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.

Asystent nauczyciela też złoży zaświadczenie o niekaralności>>

Nie powierza się mu zadań, o czym stanowi art. 7 ust. 1g u.s.o. , określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, który zatrudnia szkoła w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Asystent nauczyciela nie popracuje na stałe?>>