Czy asystent nauczyciela przed zatrudnieniem powinien przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie o niekaralności

Odpowiedź
Osoby starające się o zatrudnienie w charakterze asystenta nauczyciela, muszą złożyć wraz z konieczną dokumentacją zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 
Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziły możliwość zatrudnienia od 1 września 2014 r. w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy.
 

Asystent nauczyciela nie popracuje na stałe?>>

W myśl zapisu art. 7 ust. 1ba ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty asystent nauczyciela może zostać zatrudniony w szkole, jeżeli podobnie jak nauczyciele, spełniając wymagania określone treścią art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, potwierdzi że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie oraz nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, co związane jest z przedstawieniem dyrektorowi szkoły zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

 

Prawo Oświatowe z serii MeritumUWAGA: Dostarczenie dyrektorowi informacji z KRK przed nawiązaniem stosunku pracy jest obligatoryjne. Bez tego dokumentu umowa ne może zostać podpisana. Ewentualne ponowne żądanie złożenia takiego zaświadczenia mże być uzasadnione, gdy pracodawca przypuszcza, że zaszła jakaś zmiana w stanie faktycznym będącym przedmiotem zaświadczenia ["Prawo Oświatowe z serii Meritum", Wolters Kluwer, Warszawa 2013].

Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>