Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
Po zmianach nie wszystkie przepisy Karty Nauczyciela będą stosowane do pedagogów zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra edukacji (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Ustawicznej i Zawodowej w Warszawie oraz Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie) oraz ministrów kultury i rolnictwa.

Egzaminowanie i ocenianie uczniów - uwaga na przepisy przejściowe>>

Nowelizacja przyznaje im analogiczne uprawnienia, jak pracownikom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Karta wciąż regulować będzie uzyskiwanie stopni awansu zawodowego, wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady uzyskiwania nagrody jubileuszowej i nagród ministra, ale stracą m.in. prawo do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Warunki pracy i płacy należy wypowiedzieć nauczycielom do 30 kwietnia 2015 r.

Nauczyciele w ministerialnych placówkach dostaną dodatek służbowy>>