Podkreślić należy, że przyznanej kwoty dopłaty do kolonii czy obozu, którą pracownik otrzymał na dofinansowanie do wypoczynku swojego dziecka (które nie ukończyło 18 lat), nie dolicza się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli pracownik otrzyma dopłatę ze środków ZFŚS do wczasów, obozu, kolonii czy zimowiska dla swojego dziecka lub dzieci, zgodnie z zasadami regulaminu zakładowego, to bez względu na wysokość tego dofinansowania nie będzie ono doliczane do dochodu pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Bez znaczenia jest jak nazwano daną formę wypoczynku dla dzieci, istotne jest natomiast to, czy np. kolonie są organizowane zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, np. z rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży zwolnione są z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f.

Świadczenie urlopowe 2015 - jak je wyliczyć?>>

Zgodnie z treścią ww. przepisu wolne od podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18, z tym że:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, niezależnie od ich wysokości;
b) z innych źródeł – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
O wysokości dofinansowania do wypoczynku powinny decydować wyłącznie kryteria o charakterze socjalnym, czyli sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Wymiar czasu pracy oraz staż pracy nie są takimi kryteriami w rozumieniu przepisów u.z.f.ś.s. i nie powinny zatem decydować ani o przyznaniu, ani o wysokości świadczenia. Tym samym dopłatę może uzyskać także osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Woźna zapłaci VAT za szkolny obiad>>

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieżyOrganizacja wypoczynku dzieci i młodzieży>>