Czy nauczyciele zatrudnieni w zespole szkół, którzy realizują zajęcia w szkołach dziennych oraz dodatkowe zajęcia w szkołach zaocznych w niedziele, powinni mieć płacone wyższe wynagrodzenie za pracę w ten dzień?


W sytuacji, gdy nauczyciel nie ma zagwarantowanego 5-dniowego tygodnia pracy w ramach jednej umowy o pracę w szkole i realizuje zajęcia w dniu wolnym od pracy - przysługuje mu inny dzień w tygodniu wolny od pracy lub odrębne wynagrodzenie. W przypadku, gdy nauczyciel zawarł dwie odrębne umowy o pracę - umowy te należy traktować odrębnie - jako dwa odrębne stosunki pracy, które nauczyciel wykonuje niezależnie jeden od drugiego.


Niedziele i święta, stosownie do ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.), są dniami wolnymi od pracy. Za zajęcia wykonywane przez nauczyciela w dniu wolnym od pracy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego - odrębne wynagrodzenie.

Nauczycieli obowiązuje 40-godzinny czas pracy rozłożony na 5 dni w tygodniu (art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela). Oznacza to, iż w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel musi pracować w ciągu 5 dni tygodnia. W sytuacji, gdy nauczyciel ma zawartą jedną umowę o pracę w szkole, w ramach której zobowiązany jest do wykonywania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zarówno z uczniami w szkole dziennej, jak i zaocznej (pensum takiego nauczyciela określa organ prowadzący w trybie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela) musi mieć również zagwarantowane ww. normy czasu pracy, czyli 40 godzin pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. W przeciwnym razie, zgodnie z art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela, za zajęcia wykonywane przez nauczyciela w dniu wolnym od pracy należy nauczycielowi zapewnić inny dzień wolny od pracy lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego zapłacić odrębne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustalane jest za każdą godzinę pracy w takim dniu jak za godzinę ponadwymiarową.

W przypadku, gdy nauczyciel zawarte ma dwie odrębne umowy o pracę np. jedną na pracę w szkole ponadgimnazjalnej a drugą w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej - umowy te należy traktować odrębnie - jako dwa odrębne stosunki pracy, które nauczyciel wykonuje niezależnie jeden od drugiego. W ramach stosunku pracy w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciel ma zapewnione dwa dni wolne od pracy w każdym tygodniu. W praktyce w takich szkołach zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku a dniami wolnymi od pracy jest sobota i niedziela. Pracodawcę nie interesuje natomiast, z punktu widzenia tej umowy o pracę, czy nauczyciel pracuje w soboty i niedziele, bowiem zawarcie odrębnej umowy na pracę w te dni należy do indywidualnej decyzji nauczyciela.

W myśl § 29 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) konsultacje zbiorowe słuchaczy szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauczycielowi pracującemu w systemie kształcenia zaocznego nie przysługuje z tytułu pracy w tych dniach dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie, bowiem praca w soboty i niedziele nie jest traktowana jako praca w dniu wolnym od pracy lub jak praca w święto. Nauczyciel pracujący w soboty i niedziele ma zagwarantowane dwa dni wolne od pracy w innych dniach tygodnia. Dzięki temu nauczyciel ma zagwarantowane normy odpoczynku tygodniowego (40-godzinny czas pracy w pięciodniowym tygodniu pracy). Również z punktu widzenia tego pracodawcy wykonywanie przez nauczyciela pracy w inne dni tygodnia na podstawie odrębnej umowy o pracę pozostaje do indywidualnej decyzji nauczyciela.