- Zgodnie ze stanowiskiem RIO wypłacanie wynagrodzeń nauczycielom w czasie strajku łamie tę ustawę, jest więc naruszeniem podstaw prawnych wydatkowania środków publicznych. Natomiast wydatkowanie publicznych środków finansowych bez podstawy prawnej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych - zaznaczył wiceminister, powołując się na stanowisko krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobne zdanie wyraziła wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.

 

ZNP: Można wypłacać pensje za czas strajku>>

 

Pensja nie, ale dodatek owszem

Wypłatę wynagrodzeń nauczycielom zadeklarowali prezydenci Wrocławia i Warszawy. Stanowisko w tej sprawie zajęli również radni Olsztyna, którzy zwrócili się do prezydenta tego miasta z apelem o podjęcie działań zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracowni.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Jak wyjaśniał Prawo.pl Krzysztof Lisowski, prawnik Związku Nauczycielstwa Polskiego, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wcale nie zakazuje wypłacania strajkującym pracownikom wynagrodzeń, pozbawia ich jedynie roszczenia o wypłatę pensji za czas strajku. Pracodawca może natomiast zgodzić się na bardziej korzystne warunki.

Według związkowców, rząd i Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie nie uwzględniają tego, że art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie wyłącza możliwości ustalenia korzystniejszych warunków. Podobnego zdania był dr Liwiusz Laska, który podkreślał, że zgodnie z ustawą wynagrodzenie się nie należy, to można nauczycielom przyznać jednorazowe świadczenie - np. za udział w wdrażaniu reformy edukacji.

 


Wynagrodzenie w porozumieniu

Takie same wnioski wypływają z ekspertyzy Fundacji Batorego - wynika z niej, że istnieje ścieżka prawna umożliwiająca samorządom wypłatę wynagrodzeń za czas strajku. Wystarczą porozumienia postrajkowe, które zostaną zawarte na zakończenie trwających sporów z dyrektorami placówek.

Według ekspertów Fundacji Batorego, ostrzeżenia dotyczące złamania dyscypliny finansów publicznych są bezzasadne. Samorządy nie muszą więc szukać alternatywnych dróg w celu zabezpieczenia nauczycieli przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi strajku, na przykład wypłacając im zwiększone nagrody.

 

Nie można ukarać samorządów za wypłatę dla nauczycieli

Eksperci fundacji:  dr hab. Dawid Sześciło i Bartosz Wilk, tłumaczą również, że samorządu nie można ukarać za wypłatę dodatków strajkującym nauczycielom. - Mechanizm finansowania oświaty za pomocą subwencji przewiduje zasady zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej, gdy jest „wyższa od należnej”, jednak nie ma podstawy do zmniejszenia tejże subwencji z powodu strajku nauczycieli. Zatem nie ma podstaw do żądania od samorządu zwrotu subwencji - czytamy w opinii.

 

W ekspertyzie jest także stwierdzenie, że z istoty subwencji wynika, że nie jest ona przeznaczana na określone wydatki, tylko wydatkowana w określonym obszarze. Zatem nie sposób przyjąć, że wydatkowanie środków z subwencji na rzecz finansowania oświaty w czasie strajku stanowiłoby sprzeniewierzenie się zasadom dokonywania tych wydatków

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Według jakich przepisów dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczycieli kończących staż w maju 2019 r.? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >