Ministerstwo Edukacji zamieściło na stronie internetowej informację, że art. 42 ust. 2b w pkt1  Karty Nauczyciela nie zmienia zasad wynagradzania nauczycieli za przeprowadzanie części ustnej egzaminu maturalnego.
Nauczyciel biorący udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego w czasie przekraczającym obowiązujący go tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie tak jak za godziny ponadwymiarowe. Wynagrodzenie to powinno być wypłacane w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony, niezależnie od tego czy nauczyciel przeprowadzał ustne egzaminy w swojej szkole, czy w innych szkołach. Środki na pokrycie części skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń za udział w części ustnej egzaminu maturalnego zostały zapewnione w budżecie państwa na bieżący rok w kwocie 13,3 mln złotych i zostaną przekazane jako dotacja celowa właściwym jednostkom samorządu terytorialnego.
Tryb postępowania dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego prowadzący do określenia wielkości dotacji celowej na dofinansowanie tych wydatków zostanie, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, określony w piśmie, które otrzymają w pierwszej połowie kwietnia wójtowie, burmistrzowie i dyrektorzy szkół.
 
Źródło: MEN, 30.03.2009 r.