W związku z wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania do przedszkoli dzieci, które kończą 3 lata po dniu 1 września danego roku, MEN przedstawiło opinię, z której wynika, że nie jest właściwe literalne odczytywanie zapisu ustawowego, że objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym następuje z dniem, w którym dziecko kończy 3 lata, a zakończenie tego wychowania – z dniem ukończenia 6 lat.
Zdaniem MEN dolną granicę rozpoczęcia wychowania przedszkolnego, wskazaną w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, należy interpretować tak, że prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od dnia 1 września mają wszystkie dzieci, które kończą 3 lata w danym roku kalendarzowym. Z interpretacją tą nie koliduje regulacja zawarta w art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, przewidująca możliwość przyjęcia do przedszkola, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziecka, które ukończyło 2,5 roku. W tym przypadku chodzi bowiem o dzieci, które do dnia 1 września ukończą 2,5 roku, ale nie ukończą jeszcze w tym roku kalendarzowym 3 lat, a zatem w praktyce dzieci, które kończą 2,5 roku w okresie od lipca do września (dzieci, które kończą 2,5 roku w czerwcu lub miesiącach wcześniejszych, ukończą 3 lata do końca roku kalendarzowego).
Przedstawione stanowisko nie stanowi obowiązującej wykładni przepisów ustawy, a jedynie interpretację przepisów dokonaną przez MEN. Z uwagi na złożoność problemu oraz w celu rozstrzygnięcia wątpliwości oświaty ministerstwo zapowiada podjęcie prac nad odpowiednią nowelizacją tego przepisu.
 
Źródło: MEN, 7.04.2008 r.