Jednym z kierunków zmian ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty była rezygnacja ustawodawcy z utrzymania liceów profilowanych, szkół uzupełniających dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej – tj. dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz trzyletniego technikum uzupełniającego, a także zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych i technikum dla dorosłych. Z uzasadnienia projektu u.z.s.o. wynika, że zmiany te były zdeterminowane przemianami, jakie miały miejsce na rynku pracy po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, jak również nasilenie powiązań globalnych, skutkujących wzrostem zapotrzebowania na kształcenie w szkołach przygotowujących do uzyskania certyfikatów potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji ogólnych lub zawodowych (uzasadnienie projektu, Sejm RP VI kadencji, nr druku 4353).

Wprowadzone zmiany wymuszają na organach prowadzących szkoły stopniowe wygaszenie tych szkół. Stopniowe wygaszenie nastąpi począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Zgodnie z zapisem art. 7 u.z.s.o.:
1) z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, z zastrzeżeniem art. 10 u.z.s.o.,
2) z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10 u.z.s.o.,
Stosownie do zapisu art. 7 ust. 3 u.z.s.o., z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasy pierwsze, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych, z zastrzeżeniem, art. 10 u.z.s.o.

Wygaszanie polegać będzie na stopniowej likwidacji szkół, przy jednoczesnym umożliwieniu uczniom tych szkół ich ukończenia. Uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji szkół powinny zostać podjęte przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z zapisem art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., - a więc do końca lutego 2012 r. Uważam, że organy prowadzące nie mają obowiązku zawiadamiania rodziców uczniów, ani kuratora oświaty, gdyż obowiązek likwidacji wynika wprost z przepisów (art. 7 u.z.s.o.). Z drugiej jednak strony w praktyce mogą pojawić się w tej kwestii wątpliwości interpretacyjne, z uwagi na wymóg art. 59 u.s.o., który obliguje do zawiadamiania rodziców uczniów oraz kuratora oświaty. Dlatego też warto w tej kwestii zasięgnąć opinii MEN. Kolejnym krokiem będzie podjęcie właściwej uchwały o stopniowej likwidacji szkoły.
Adekwatnie do przedstawionych zmian na rok szkolny 2012/2013 oraz na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów odpowiednio:
1) w roku szkolnym 2012/2013 – nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
2) w roku szkolnym 2013/2014 do klas technikum uzupełniającego dla dorosłych.

Jednocześnie ustawodawca stworzył organom prowadzącym niektóre szkoły podlegające wygaszeniu, możliwość ich przekształcenia.
Mianowicie organy prowadzące dotychczasowe:
1) licea profilowane dla dorosłych,
2) uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży,
3) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych,
4) technika uzupełniające dla młodzieży,
5) technika uzupełniające dla dorosłych,
6) technika dla dorosłych,
7) zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych,
- w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych. Warto dodać, że licea ogólnokształcące dla dorosłych, obok szkół policealnych będą jedynymi typami szkół ponadgimnazjalnych, w których osoby dorosłe będą miały możliwość kształcić się w formach szkolnych.