Zakład doskonalenia zawodowego (ZDZ) wystąpił do sądu administracyjnego o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu powiatu o ustaleniu wysokości dotacji oświatowej przysługującej placówkom niepublicznym.
ZDZ zwrócił uwagę, iż uchwała dotacyjna, jako akt prawa miejscowego, powinna regulować kwoty dotacji, jeżeli nie wynikają one wprost z przepisu prawa.
Natomiast w uchwale określając kwoty miesięcznych stawek dotacji dla jednego ucznia, organ odwołał się jedynie do metryczki subwencji oświatowej na 2013 r., z zastrzeżeniem, że informacja dotycząca konkretnej kwoty dotacji zostanie przekazana szkołom w formie pisma, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2013.

Na dotacjach do przedszkoli skorzystają rodzice, a stracą gminy>>

WSA uznał skargę za zasadną.
Sąd zgodził się, iż uchwała nie zawierała miesięcznych stawek dotacji dla jednego ucznia w szkołach niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek nauki.
Nie jest bowiem ustaleniem kwoty dotacji odwołanie się przez organ do metryczki subwencji oświatowej na rok 2013, z zastrzeżeniem późniejszego pisemnego poinformowania zainteresowanych o wysokości dotacji – wyjaśnił sąd.

Przeznaczenie dotacji oświatowych wyłącznie w ustawie>>